เงื่อนไขและข้อตกลง


เพื่อ ให้การจัดจำหน่าย หนังสือ และสินค้าอืนๆ ผ่านระบบ ออนไลน์ เป็นไป อย่างถูกต้อง ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ จึงได้กำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการ ดังต่อไปนี้ และ ผู้ใช้บริการได้อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ จนเป็นที่เข้าใจ ดีแล้ว

1. ผู้ให้บริการ (หรือเจ้าของเวปไซต์) เวปไซต์นี้ได้จดทะเบียนภายใต้ กฎหมายพานิชย์ อีเล็คทรอนิก ของประเทศไทย และจัดจำหน่ายสินค้าที่ไม่ผิด ต่อกฎหมายทุกประเภท
1.1 เจ้าของเวปไซต์ มีสถานะการเป็นเพียง ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ที่ได้รับอนุญาต จากเจ้าของสินค้า แล้วเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ คู่มือหวย ซองหวยต่างๆ ซอฟแวร์ และ สินค้าอื่นๆ และ ไม่นำสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ทุกชนิดมาจัดจำหน่ายผ่านเวปไซต์ โดยเด็ดขาด
1.2 เจ้าของเวปไซต์ จะจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ ตามราคาที่เหมาะสม ตามคุณภาพของสินค้า และได้ได ้รับอนุญาต จากเจ้าของสินค้าแล้วเท่านั้น
1.3 เจ้าของเวปไซต์จะนำเสนอ ข้อมูล เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ที่เป็นไปตามจริง และไม่นำเสนอ ข้อมูลอันเป็นเท็จ แสดงต่อสาธารณะชน เป็นอันขาด
1.4 เจ้าของเวปไซต์ สนับสนุนคู่มือ หนังสือ ซองหวยต่างๆ จากแหล่งต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการซื้อ หวยรัฐบาล หรือสินค้าอื่นๆที่ถูกกฎหมาย เท่านั้น
1.5 เจ้าของเวปไซต์ จะรับผิดชอบ ทุกข้อมูล ทุกข้อความ ทุกตัวอักษร ที่เป็นจริง ที่นำเผยแพร่ จากเวปไซต์นี้เท่านั้น ไม่รับผิดชอบ ข้อมูล รูปภาพหรือข้อความ 
ที่แสดง อยู่ที่เวปอื่น หรือข้อความที่ เกิดการปลอมแปลง คัดลอก ข้อความ รูปภาพ บางส่วน หรือส่วนใดส่นหนึ่ง หรือ เลียนแบบ ปลอมแปลง ทุกชนิด 
1.6 เจ้าของเวปไซต์ จะรับผิดชอบ เฉพาะ ความเสียหาย จากการใช้สินค้าตามราคาของสินค้าจริง หรือบริการ ตามราคาที่ ได้รับจริงจาก ผู้เสียหายเท่านั้น 
จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย อื่น นอกเหนือจาก การใช้สินค้าหรือบริการ สินค้าจากเวปไซต์นี้ เด็ดขาด
1.7 หากมีการดำเนินคดี เจ้าของเวปไซต์ จะตั้งทนายความ สู้คดีจนถึงที่สุด และรับผิดชอบเฉพาะ จากการใช้สินค้าหรือบริการ และ ความเสียหาย จริงตาม ที่ศาลตัดสิน 
เป็นที่สุดแล้วเท่านั้น จะไม่รับผิดชอบ ต่อค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ศาลสั่งเด็ดขาด 
1.8 เจ้าของเวปไซต์ จะดำเนินคดีตามกฎหมาย หากพบว่า มีการนำข้อมูลจากเวปไซต์ ทุกข้อความ ทุกตัวอักษร ภาพทุกภาพ ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ หรือ 
ปลอมแปลง หรือเลียนแบบ หรือ กล่าวหาว่าร้าย หรือดูถูกเหยียดหยาม หรือเผยแพร่ ข้อมูล อันเป็นเท็จ จนทำให้เจ้าของเวปไซต์เสียหาย จะดำเนินคดีจนถึงที่สุด
และจะเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่น้อยกว่า 1ล้านบาทสูงสุดไม่เกิน 100ล้านบาท

2.ข้าพเจ้า ผู้ใช้บริการ(สมาชิกหรือ ผู้ซื้อสินค้าและบริการ จากเวปไซต์) ได้อ่านข้อตกลงข้างบนจนเข้าใจดีแล้วก่อนชำระเงินให้เจ้าของเวปไซต์ (หรือตัวแทนจำหน่ายสินค้า)ข้าพเจ้า
2.1 ผู้ใช้บริการยินดีและยอมรับตามเงื่อนไขและข้อตกลงข้างบนนี้ทุกข้อ
2.2 ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมใช้สินค้าและบริการด้วยความสมัครใจและเข้าใจถึง ความเสี่ยงและ คุณลักษณะ สินค้าและบริการทุกอย่างที่จำหน่ายบนเวปไซต์นี้ดีแล้ว
2.3 ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ตามราคา ที่ตกลงกัน ไว้ด้วยความสมัครใจ ของผู้ใช้สินค้า โดยชำระเงินโดย โอนเข้าบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้ และข้าพเจ้า ผู้ใช้บริการ
ยินดี เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน ให้ธนาคารเอง
2.4 ผู้ใช้บริการเข้าใจ ถึงความถูกต้องของสินค้า เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้และ เข้าใจถึงเงื่อนไขและ ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงทุกประการ
2.5 หากมีการดำเนินคดีทางกฎหมาย ข้าพเจ้า ผู้ใช้บริการ ยินดีจ่ายค่าดำเนินการ ทางกฎหมาย เองทุกประการ และ ข้าพเจ้า ไม่สามารถเรีบกร้องค่าเสียหายอืนๆได้ เกินกว่า ราคาของสินค้า 
เท่าที่จ่ายจริง ให้กับเจ้าของเวปไซต์เท่าเท่านั้น

 

  ยอมรับข้อตกลงในการสมัครสมาชิกของ เว็ปไซต์ชมรมเด็ก  
  ไม่ยอมรับข้อตกลงในการสมัครสมาชิกของ เว็ปไซต์ชมรมเด็ก  
   


 

โบตั๋น ไข่ดาว สำนักพิมพ์ ร้านชมรมเด็ก